GMINNE PRZEDSZKOLE W CEGŁOWIE 

REGULAMIN XIII EDYCJI FESTIWALU PIOSENKI ZIMOWEJ 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 Organizatorem festiwalu jest Gminne Przedszkole w Cegłowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach. 

 Festiwal ma formułę konkursu: przewidziano miejsca I, II i III w każdej kategorii oraz nagrody dla laureatów. 

 Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie piosenki o tematyce zimowej. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkoli lub do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w powiecie grodziskim, sochaczewskim. 

Formularz zgłoszeniowy na konkurs należy wypełnić na stronie www.festiwalpiosenkizimowej.pl 

Dodatkowe dokumenty tj. zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, informacja o przetwarzaniu danych osobowych należy pobrać ze strony www.festiwalpiosenkizimowej.pl wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać poprzez stronę. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na dole strony znajduje się znak plusa, służący do załączenia skanów dokumentów potrzebnych do zgłoszenia. 

Brak dostarczenia wszystkich dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego ze względu na treść utworu niezgodną z celami konkursu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.01.2024 r. 

Dnia 7 lutego 2024 roku o godzinie 9:00 odbędą się występy uczestników (stacjonarnie) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Golach. 

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8:40. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po naradzie jury tuż po występach dzieci.

 

§ 2 

Cele 

 Wspieranie i rozwój uzdolnień artystycznych dzieci. 

 Prezentowanie umiejętności muzycznych dzieci. 

 Stwarzanie dzieciom okazji do autoprezentacji oraz doskonalenie umiejętności społecznych. 

Integrowanie środowisk przedszkolnych. 

§ 3 

Zasady uczestnictwa 

 Uczestnicy mogą być zgłaszani przez przedszkola lub szkoły z powiatu grodziskiego 

i sochaczewskiego. 

 Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 uczestników do występu (po jednej osobie z każdej grupy wiekowej: 3-4 latków, 5 latków oraz 6 latków). 

 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych mogą zgłosić po 1 uczestniku do występu. 

 Uczestnicy występują indywidualnie. 

 Uczestnik konkursu wykonuje jedną piosenkę o tematyce zimowej do akompaniamentu w wersji instrumentalnej (własnego, w wykonaniu osoby trzeciej lub nagrania na nośniku pendrive). Przedszkole zapewnia dostęp do pianina.

 Czas trwania prezentowanego utworu nie może być krótszy niż 1 minuta oraz nie może przekroczyć 5 minut. 

 Przy ocenie będą brane pod uwagę: 

a) umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja), 

b) pamięciowe opanowanie tekstu piosenki, 

c) interpretacja utworu, 

d) uzdolnienia muzyczne, 

e) ogólne wrażenia artystyczne. 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

Niniejszy regulamin oraz informacje na temat konkursu oraz niezbędne formularze 

zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.festiwalpiosenkizimowej.pl.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 

sekretariat: (46) 856 09 02 

Koordynatorzy konkursu: pani Weronika Stefańska i Edyta Stępniak. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów niniejszego regulaminu w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. 

Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora (www.gole.edu.pl). 

 Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach
Gole 51

96-314 Baranów

tel. +48 46 856 09 02
festiwalzimowy.przedszkoleceglow@interia.pl
www.festiwalpiosenkizimowej.pl/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach
Gole 51
96-314 Baranów

tel. +48 46 856 09 02
festiwalzimowy.przedszkoleceglow@interia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golach
Gole 51

96-314 Baranów

tel. +48 46 856 09 02
festiwalzimowy.przedszkoleceglow@interia.pl
www.festiwalpiosenkizimowej.pl/